Finansowanie Fotowoltaiki

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje w fotowoltaikę z programów unijnych, WFOŚIGW oraz ze środków krajowych NFOŚIGW. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.

 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji w zakresie:

  • sporządzenia wniosku o dotacje
  • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
  • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszytskich niezbędnych załączników
  • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
  • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

 

Wspracie w zakresie realizacji projektu:

  • doradztwo w zakresie podpisania umowy dotacji z Organem Udzielającym
  • nadzór nad właściwą i terminową realizacją projektu
  • rozliczenie końcowe dotacji obejmujące sporządzenie wniosku o rozliczenie dotacji, raport finansowy, raport techniczny oraz skompletowanie wymaganych załączników.

Finansowanie Fotowoltaiki:

 

Opracowanie biznes planów dla projektów inwstycyjnych niezbędnych do uzyskania kredytu na warunkach preferencyjnych lub komercyjnych

Nasi specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniego dofinansowania a nawet przygotowania dokumentacji by uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję w mikroinstalacje lub duże elektrownie fotowoltaiczne.

 

Bos-logo Bgk-logoFundusze-norweskie-logoNfosigw-logo

 

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyznawał dofinansowanie na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii – mimo niepewności regulacyjnej spowodowanej brakiem ustawy o OZE. Na ten cel w 2014 r. chce wydać około miliarda złotych.

Jak mówi w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Barbara Koszułap, wiceprezes NFOŚiGW, Fundusz nie będzie czekać na przyjęcie ustawy o OZE i zamierza finansować „bankowalne” inwestycje w odnawialne źródła energii, mimo że nie wiadomo jeszcze, w jakim systemie wsparcia będą one funkcjonować.

 

Wiceprezes NFOŚiGW podaje przykład projektu małej farmy wiatrowej, którego możliwość finansowania bada obecnie Fundusz i który bez dodatkowych dopłat daje nadzieję na wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie 8%.

 

Pierwszym nowym programem, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie na projekty z zakresu OZE i który NFOŚiGW uruchomi w przyszłym roku, będzie program „Bocian”, który wystartuje już na początku stycznia i będzie adresowany do przedsiębiorców. Budżet programu w latach 2014-20 wyniesie 420 mln zł i będzie można otrzymać z niego dofinansowanie na montaż małych systemów OZE.

 

Dofinansowanie w ramach programu „Bocian” będzie przyznawane w postaci niskooprocentowanej pożyczki pokrywającej do 75% kosztów instalacji fotowoltaicznej o mocy od 200 kW do 1000 kW przy maksymalnym koszcie inwestycji do 10 mln zł/MW zainstalowanej mocy.

 

Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 

W trzecim kwartale przyszłego roku ma wystartować program „Prosument” oferujący preferencyjne finansowanie na mikroinstalacje OZE dla gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Alokacja środków w kwocie 600 mln zł oraz okres wdrażania programu przewidziany jest na lata 2014 – 2018, natomiast wydatkowanie – w terminie do 31.12.2020 r.

 

Projekt programu „Prosument” jest obecnie w fazie konsultacji. Pierwotnie zakładał dofinansowanie jedynie w postaci kredytu na preferencyjnych zasadach. Jednak możliwe jest także rozwiązanie, w którym kredyt byłby wspierany również dotacją – w jakim stopniu, tego jeszcze nie wiadomo.

 

Wiadomo jedynie, że kredyt z dotacją miałby obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych instalacji OZE lub mikroinstalacji, a oprocentowanie kredytu w skali roku ma wynosić 1%, natomiast przewidywane maksymalne kwoty dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia wynosić będą: w przypadku osób fizycznych do 100 000 zł, a w przypadku montażu kilku źródeł energii elektrycznej lub cieplnej do 150 000 zł. Natomiast w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych ma to być odpowiednio 300 i 450 000 zł.

 

Łączna wysokość opłat i prowizji w programie „Prosument” ma wynieść nie więcej niż 6% kwoty kredytu, w tym wysokość prowizji za udzielenie kredytu w pierwszym roku nie więcej niż 3%, a pozostała pobierana w kolejnych latach proporcjonalnie do okresu i kwoty spłacanego kredytu. Dodatkowo maksymalny okres kredytowania dla osób fizycznych ma wynieść 7 lat (w czerwcu podczas konsultacji społecznych programu NFOŚiGW zaproponował wydłużenie tego okresu do 10 lat), natomiast dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych okres ten wynosić ma 12 lat. Maksymalny okres realizacji inwestycji Fundusz przewiduje na 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu, a maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia. Ostateczne zasady programu „Prosument” powinny być znane w I kwartale 2014 r.